KTÜ ÖĞRENCİ KOLEKTİFİ

1 | Öğrenci Kolektifleri nasıl bir örgüt, niçin kuruldu?

Kuşkusuz klasik anlamda tek bir tanım Öğrenci Kolektifleri'ni anlatmak için yeterli olmayacaktır. Kolektif üniversitelilerin kendi kurduğu bağımsız bir örgütlenmedir. Mücadele örgütü olduğu kadar, aynı zamanda bir sosyalleşme ve dayanışma zeminidir. Politik bir örgüt olan Öğrenci Kolektifleri kültürü, bilimi, felsefeyi, sporu ve üniversiteliye ait olan ne varsa içinde barındırır. Kolektifler tamamen üniversitelilerin yönetiminde, üniversitelerimizdeki ve üniversite dışındaki hayata müdahale edebilmenin bir aracı, kendi kendimize kurduğumuz bir öz örgütlenmedir.

2 | Öğrenci Kolektiflerinin temel olarak mücadele ettiği konular nelerdir?

Öğrenci Kolektifleri üniversitelerin piyasalaştırılmasına karşı parasız eğitimi savunur. Günümüzde eğitim piyasacı uygulamalarla bir hak olmaktan çıkarılmıştır. Zorunlu olarak alınan harç ücretleri ile, barınma, beslenme, ulaşım ders kitapları gibi üniversite eğitiminin devamını sağlayacak olan temel ihtiyaçlar paralı hale getirilmiştir. Öğrenci Kolektifleri eğitimin temel bir hak olduğunu savunur ve parasız nitelikli eşit ve bilimsel eğitim için mücadele eder.
Üniversiteler bilim yuvalarıdır. Bugün üniversitelerimiz gericilik tehdidi altındadır. Üniversitelerimizi hızla piyasalaştıran AKP bir yandan da atadığı rektörler aracılığıyla üniversitelerimiz gericilikle kuşatmaktadır. Gericiliğin hüküm sürdüğü bir üniversitede bilimden, akıldan bahsedilemez, yani üniversite ile gericilik yan yana gelemez. Öğrenci Kolektifleri de üniversitelerde gericiliğe karşı bilimi aklı ve özgürlüğü savunur.

Öğrenci Kolektiflerinin mücadele ettiği bir başka başlık ise emperyalizm ve ülkemizdeki işbirlikçileridir. İMF, Dünya Bakası gibi emperyalist kurumların işbirlikçi AKP eliyle uygulamaya çalıştığı sömürü programları ile halkın eğitim sağlık su enerji gibi en temel ihtiyaçları piyasalaştırılarak Türkiye halkları yoksulluğa mahkûm edilmektedir. Öğrenci Kolektifleri emperyalizme ve yerli işbirlikçilerine karşı mücadele ederek tam bağımsız Türkiye’yi savunur.
Emperyalizm tüm dünya halklarını tehdit etmektedir. Emperyalizm yıllardır dünyanın birçok bölgesinde gerçekleştirdiği sömürü savaşlarıyla dünya halklarına kan gözyaşı ve ölümü getirmiştir. Kolektifler emperyalizmin tüm dünyada uyguladığı politikalara karşıdır ve barışı ve dünya halklarının kardeşliğini savunur.

3 | Öğrenci Kolektiflerinde sadece sosyalist düşünceden öğrenciler mi bulunabiliyor?

Öğrenci Kolektifleri üniversitelilerin bağımsız demokratik kitle örgütüdür. Kolektiflerin içerisinde sadece sosyalist düşünceye sahip öğrenciler bulunmaz. Bir üniversitelinin Öğrenci Kolektifi’ne katılması için sosyalist ya da net çizgilerle çizilmiş herhangi bir görüşe sahip olması gerekmez.

4 | Öğrenci Kolektiflerin somut kazanımları var mı?

Evet, Öğrenci Kolektiflerinin birçok somut kazanımı bulunmaktadır. Kimi yerellerde yürüttüğü mücadeleler sonucu elde ettiği kazanımları olduğu gibi, ülke çapında da üniversiteliler lehine elde ettiği kazanımlar vardır. Örneğin; bir çok üniversitede kayıt paralarına karşı “ödememe” tarzı eylemler gerçekleştiren Öğrenci Kolektifleri kayıt ve kimlik parası ödenmeden kayıt olunabilmenin önünü açmıştır. Daha büyük çapta kazanımlarına da “harç zamlarının verilen mücadele sonucu” geri alınmasını örnek gösterebiliriz. Tüm bunların yanında bir çok üniversitede yemekhanelere zam yapılmasının engellenmesi, yaz okulları ücretlerine zamları engelleme, üniversite yönetimlerini eylemlerle zorlayarak sosyal-kültürel alanları genişletme vb. bir çok irili ufaklı kazanımla Kolektifler yoluna devam etmektedir.

5 | Öğrenci Kolektiflerine isteyen herkes katılabiliyor mu yoksa olmazsa olmaz ilkeleri var mı?

Öğrenci Kolektifleri üniversitelerde örgütlenen, öğrencilerin öz örgütlenmesidir. Dolayısıyla bir üniversiteli örgütüdür. Kısacası üniversitelilerin öz örgütü olan Öğrenci Kolektifi içerisinde gerici, faşist, ırkçı düşünceye sahip olmayan her üniversiteli bulunabilir. Piyasaya karşı nitelikli, bilimsel, eşit ve parasız eğitimi, gericiliğe karşı bilimi, özgürlüğü ve üniversiteyi savunan ve demokratik bir üniversite ve ülke isteyen tüm üniversiteliler Öğrenci Kolektifleri’nde yer alabilir.

6 | Öğrenci Kolektifleri nasıl bir üniversite istiyor?

Eğitim tüm insanların temel ihtiyacıdır. Bu sebeple eğitim herkese eşit, nitelikli ve parasız olarak sunulmalıdır. Öğrenci Kolektifleri de üniversitelerde tüm paralı eğitim uygulamalarına karşı mücadele eder ve eğitim hakkını savunur.

*Öğrenci Kolektifleri demokratik bir üniversite istiyor. Öğrenci Kolektifleri üniversite yönetimlerinde öğrencilerin de söz ve karar hakkına sahip olması gerektiğini savunur. Üniversitenin atacağı her adımda üniversitenin tüm bileşenlerinin de yer aldığı bir üniversite kurmaya çalışır. Öğrenci Kolektifleri üniversite yönetimlerinin demokratik bir seçimle yapılmasını ve seçimlerde üniversite öğrencilerine oy hakkı istiyor. Öğrenci Kolektifleri demokratik bir üniversite için üniversite yönetimlerinde “söz-yetki ve karar hakkı” istiyor ve bunun için mücadele ediyor.

*Üniversitelerin demokratik ve özgür ortamlara sahip olması gerekiyor. Bugün üniversitelerimizdeki özgürlüklerin önündeki en büyük engel 12 Eylül darbesi sonrasında kurulmuş olan YÖK’tür. Anti-demokratik bir yapıya sahip olan YÖK kurumu dağıtılmalıdır. Üniversitedeki özgür düşünce ortamının önündeki en büyük engellerden biri olan ve bilim ile hiçbir alakası olmayan polisin, özel güvenliklerin ve jandarmanın demokratik ve özgür üniversite ortamı için üniversite dışına çıkarılması gerekir.

*Üniversitelerin piyasanın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde üretim yapmasını değil üretilen bilimsel bilginin toplumun ortak çıkarlarına hizmet ettiği bir üniversite istiyoruz. Üniversiteler ürettikleri bilimsel bilgi ile toplumsal yararı gözetmelidirler. Üniversite tüm bugüne kadar yaratmış olduğu tüm bilgi birikimini toplumla paylaşmalıdır. Öğrenci Kolektifleri de bilginin piyasa emrine sokulmasına karşı mücadele ederek üniversitelerin tüm olanaklarıyla halkının yanında olmasını savunuyor.

*Öğrenci Kolektifleri bilimsel-nitelikli eğitimin bulunduğu üniversiteler istiyor. Nitelikli eğitim için gereken kütüphane, labarotuar, spor alanları gibi olanakların sağlandığı üniversiteler istiyoruz. Rekabete ve bireyselliğe dayalı eğitim sisteminin olmadığı üniversiteler istiyoruz. Bilimsel faaliyetlerin ve müfredatların gerici içerikten tamamen arındırıldığı üniversiteler istiyoruz.

7 | Öğrenci Kolektifleri sadece üniversite sorunlarına karşı mı mücadele ediyor?

Öğrenci Kolektifleri’nin verdiği mücadele sadece üniversite ile sınırlı değildir. Savaşa, emperyalizme ve işbirlikçiliğe, sömürüye ve yoksulluğa karşı mücadele; Öğrenci Kolektifleri’nin mücadele başlıkları arasındadır. Muhalif halk hareketlerini destekler, içinde aktif bir şekilde en önde yer alır. Üniversiteliler aydın kimliğe sahip olduğundan toplumda yaşanan olaylar karşısında sessiz kalmazlar ve kendilerini sorumlu hissederler. Öğrenci Kolektifleri tüm dünyayı sömürgeleştiren, dünya halklarına ölüm saçan emperyalizme, emperyalist savaşlara, emperyalizmin işbirlikçilerine ve halkı yoksullaştıran neoliberal politikalar karşı da mücadele eder. Neoliberalizmin krizinin etkilerine karşı geliştirilen tüm eylemlerde Öğrenci Kolektifleri de bağımsız bir örgüt olarak yer alır. Halkın sağlık hakkının piyasaya açılmasına, barınma hakkının gaspedilip evlerinin yıkılmasına doğrudan karşı çıkar, eylemlerde halkının yanında durur.

8 | Öğrenci Kolektifleri nasıl işliyor, kararlarını nasıl alıyor?

Öğrenci Kolektifleri demokratik bir yapıya sahiptir. Kararlarını tüm üniversitelilerin katıldığı açık toplantılarda alır. Kolektiflerde tüm üniversitelilerin karar alınmasından uygulanmasına kadar tüm süreçlerde eşit söz ve karar hakkı vardır. Yapılan öneriler genel eğilim gözetilerek karara bağlanır ve alınan kararlara Öğrenci Kolektifleri’nin tüm bileşenleri uyar. Kendi içerisinde birimleri bulunur. Her üniversitede bulunan birim Kolektifi (Örneğin Avcılar Öğrenci Kolektifi, Cebeci Öğrenci Kolektifi vb.) kendi toplantısını yapar, kararlar alır, önerilerini çıkartır. Genel toplantıda da (üniversitelerin akademik takvimlerine bakılarak çıkartılan en uygun günde yapılır) önerilerini sunar ve tartıştırır. Toplantılarda okul birimlerinin önerileri olduğu gibi bireysel yapılan önerilerde aynı önemde gündem olur ve tartışılır.

Bunların dışında belirtilmesi gereken önemli bir husus da; Öğrenci Kolektifleri bürokratik mekanizmaları tamamen reddeder, yöneticilik, temsilcilik, başkanlık vb. sistemleri içinde barındırmaz.

9 | Öğrenci Kolektiflerin herhangi bir siyasal parti veya örgütle organik ilişkisi var mı?

Öğrenci Kolektifleri’nin hiçbir siyasi parti, kurum ve örgüt ile organik ilişkisi yoktur. Öğrenci Kolektifleri üniversitelilerin bağımsız demokratik kitle örgütüdür. Tamamen üniversitelilerden oluşan Öğrenci Kolektifleri kararlarını bir önceki sorunun cevabında da yer aldığı şekilde kendi demokratik iç işleyişiyle alır. Ancak Öğrenci Kolektifleri asgari müşterekde anlaştığı oluşumların eylemlerini destekler ve katılır. Üniversite içerisindeki diğer gençlik örgtleri, kurumlar, klüplerle ve topluluklarla ortak olarak hareket edebildiği gibi, üniversite dışında da kendi iç işleyişinde karar alarak ortak eylem ve etkinliklerde de yer alabilir. Tüm demokrat kurumlarla eşit düzlemde ilişki kurar ve irtibat halinde olur.

10 | Öğrenci Kolektifleri gücünü nereden alıyor örneğin bastırılan bildirilerin parasını kim veriyor?

Üniversitelilerin bağımsız kitle örgütü olan Öğrenci Kolektifleri gücünü tüm üniversitelilerden alır. Kolektiflerin yaptığı çalışmaların fikri emeği üniversitelilere ait olduğu gibi çalışmaların ekonomik giderleri de üniversitelilerin kendi iç dayanışması ile karşılanır.