KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ
Amaç
Madde 1
— Bu Yönergenin amacı; Karadeniz Teknik Üniversitesinin önlisans, lisans ve lisansüstü programlarına kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık, spor ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanması ve geliştirilmesinde haklarını gözetmek, ulusal çıkarlar konusunda duyarlı olmalarını sağlamak, yönetim organları ile öğrenciler arasında etkili bir iletişim kurarak öğrencilerin beklenti ve isteklerini yönetim organlarına iletmek ve öğrencilerin eğitim-öğretim konusundaki kararlara katılımını sağlamak amacıyla oluşturulacak Öğrenci Konseyinin kuruluş, görev, yetki ve çalışma esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2
— Bu Yönerge hükümleri, Karadeniz Teknik Üniversitesi bünyesinde bulunan meslek yüksekokulu, yüksekokul, fakülte ve enstitü ile yabancı dil hazırlık okulunda kayıtlı önlisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerini temsil etme yetkisiyle kurulacak olan Öğrenci Konseyinin kuruluş, görev, yetki ve çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
Madde 3
— Bu Yönerge, “Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği” ne dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4
— Bu Yönergede geçen;
a)
Öğrenci Konseyi: Karadeniz Teknik Üniversitesi bünyesinde önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyinde öğrenim gören öğrencilerin kendi aralarında demokratik usullerle kurdukları öğrenci birliğini,
b)
Bölüm, Program, Anabilim Dalı, Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcisi: Fakülte, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu veya enstitülerdeki her bir bölüm, program, anabilim dalı veya anasanat dalı öğrencilerinin, kendi aralarından, bulundukları bölüm, program, anabilim dalı veya anasanat dalı öğrencilerini, Öğrenci Konseyinde temsil etmesi için seçtiği öğrenciyi,
c)
Bölüm, Program, Anabilim Dalı, Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcileri Kurulu: Fakülte, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu veya enstitülerdeki bölüm, program, anabilim dalı veya anasanat dalı öğrenci temsilcilerinden oluşan kurulu,
d)
Fakülte, Yüksekokul, Konservatuvar, Meslek Yüksekokulu, Enstitü Öğrenci Temsilcisi: Fakülte, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu veya enstitülerdeki bölüm, program, anabilim dalı veya anasanat dalı öğrenci temsilcilerinin, kendi aralarından, bulundukları fakülte, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu veya enstitü öğrencilerini Öğrenci Konseyinde temsil etmesi için seçtiği öğrenciyi,
e)
Öğrenci Konseyi Genel Kurulu: Fakülte, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu ve enstitü öğrenci temsilcilerinden oluşan kurulu,
f)
Öğrenci Konseyi Kurultayı: Fakülte, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu ve enstitü öğrenci temsilcilerinin katılımıyla, her yıl Kasım ayında gerçekleştirilen Öğrenci Konseyinin genel kurul toplantısını,
g)
Öğrenci Konseyi Kurultayı Divan Kurulu: Öğrenci Konseyi Kurultayı’nda gündem maddelerinin bu yönerge hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilmesi için Öğrenci Konseyi Genel Kurulunca seçilen kurulu,
h)
Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu: Öğrenci Konseyinin yönetim organını,
i)
Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulu: Öğrenci Konseyinin denetleme organını,
j)
Öğrenci Konseyi Başkanı: Öğrenci Konseyinin ve Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu’nun başkanını,
ifade eder.
2547 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde yapılmış bulunan tanımlar aksi belirtilmedikçe bu Yönerge için de geçerlidir.
Öğrenci temsilcileri seçimlerine ilişkin genel esaslar
Madde 5
—Öğrenci Konseyi üyelerinin belirlenmesi ve organlarının oluşturulması için yapılacak seçimler, rektörlük tarafından akademik yılın başında belirlenen bir süre ve program içerisinde her yılın Kasım ayında gerçekleştirilir. Bu süre ve program içerisinde yapılan seçimlerde, bir birimde herhangi bir nedenle sonuç alınamaz ise, o birimde o akademik yıla ilişkin temsilci seçilmemiş olur. Öğrenci temsilciliklerine aday olacak öğrenciler, seçim tarihinden en az bir hafta önce adaylıklarını ilan ederler ve seçimlerin yapılacağı tarihten bir önceki günün mesai bitimine kadar seçim kampanyasını yürütebilirler.
Zorunlu yabancı dil hazırlık eğitimine devam eden öğrenciler, çift ana dal ve yan dal programı öğrencileri, esas kayıtlı oldukları bölüm için aday olabilirler ve oy kullanabilirler.
Öğrenci temsilci adaylarında aranacak nitelikler
Madde 6
— Öğrenci temsilciliklerine aday olacak öğrencilerde aşağıdaki şartlar aranır:
a) İlgili fakülte, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu veya enstitünün kayıtlı öğrencisi olması,
b) Siyasi parti organlarında üye veya görevli olmaması,
 
c) Öğrenci Disiplin Yönetmeliği uyarınca herhangi bir disiplin cezası almamış olması,
d) Yükseköğretim kurumundan uzaklaştırılmasını gerektiren yüz kızartıcı bir suç işlememiş olması,,
e) Seçimin yapıldığı dönemde sağlık, askerlik, maddi ve ailevi nedenlerden dolayı izinli sayılmamış olması.
Tanıtım ve propaganda
Madde 7
— Seçimle ilgili tanıtım ve adayların propaganda mahiyetindeki her türlü ilan ve afişleri, seçimden bir hafta önce ana kampuste rektörlüğün, fakültelerde dekanlıkların, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve enstitülerde müdürlüklerin göstereceği yerlere asılır ve seçimden bir gün önce kaldırılır. Kampanya sırasında adaylar, afiş ve kullanılacak tanıtım malzemeleri için gösterilen yerde daha önceden bulunan nesnelere zarar veremezler, diğer adayların afiş ve yerlerine müdahale edemezler. Kampanya süresi sonunda kendilerine ait tanıtım malzemelerini çevreye zarar vermeden toplamakla yükümlüdürler. Elektronik ortamları kullanarak kampanya süresiyle sınırlı zamanlarda yapılacak tanıtımlarda üniversitenin bilgisayar ve bilgisayar ağı kullanım kurallarına uyulması zorunludur.
Oy verme
Madde 8
—Seçim günü, seçim takvimine uygun olarak Üniversite Seçim Kurulunca ilan edilir. Seçim ilan edilen günde ara verilmeden tamamlanır. Seçmenler, oy pusulalarını kimlik göstererek sandık kurullarından alırlar, tercihlerini gizli bir bölmede işaretlerler ve kapalı olarak sandığa atarlar. Seçmen listesini imzalayarak seçim yerini terk ederler.
Bölüm, program, anabilim dalı, anasanat dalı seçim kurulu
Madde 9
—Bölüm, Program, Anabilim Dalı, Anasanat Dalı Seçim Kurulu, bölüm başkanı veya yardımcısının başkanlığında, üç öğretim elemanından oluşur.
Bölüm, program, anabilim dalı, anasanat dalı seçim kurulunun görevleri
Madde 10
— Bölüm, program, anabilim dalı, anasanat dalı seçim kurulunun görevleri şunlardır:
a) İlgili bölüm , program, anabilim dalı veya anasanat dalına ait seçmen listelerini hazırlamak
b) Seçmen listelerini fakülte, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu, enstitü seçim kuruluna bildirmek
c) Sandık kurullarını üç akademik veya idari personelden oluşturmak, seçimleri yürütmek, seçimden hemen sonra oyların sayılmasını ve sonucun bir tutanakla belirlenerek fakülte, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu, enstitü seçim kuruluna iletilmesini sağlamak
Fakülte, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu, enstitü seçim kurulu
Madde 11
—Fakülte, Yüksekokul, Konservatuvar, Meslek Yüksekokulu, Enstitü Seçim Kurulu, ilgili fakülte veya yüksekokul, meslek yüksekokulu veya enstitüde, dekan veya müdür tarafından görevlendirilecek, bir dekan veya müdür yardımcısı başkanlığında, üç öğretim elemanından oluşur.
Fakülte, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu, enstitü seçim kurulunun görevleri
Madde 12
—Fakülte, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu, enstitü seçim kurulunun görevleri şunlardır:
a) Seçmen listelerini hazırlayarak duyurmak,
b) Bölüm , program, anabilim dalı veya anasanat dalı adaylarının, adaylık koşullarını sağlayıp sağlamadıklarını belirlemek,
c) Bölüm , program, anabilim dalı veya anasanat dalı, fakülte, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu, enstitü öğrenci temsilcileri seçimlerini bu yönerge esaslarına uygun olarak düzenlemek, yürütmek, seçim sonuçlarını duyurmak ve Üniversite Seçim Kuruluna bildirmek,
d) Seçimlere yapılacak itirazları inceleyip karara bağlamak
Üniversite seçim kurulu
Madde 13
—Üniversite Seçim Kurulu, rektörün görevlendireceği bir rektör yardımcısının başkanlığında, bir dekan, bir yüksekokul/meslek yüksekokulu temsilcisinden oluşur.
Üniversite seçim kurulunun görevleri
Madde 14
—Üniversite seçim kurulunun görevleri şunlardır:
a) Seçim takvimini belirlemek ve seçimlerden en az iki hafta önce ilan etmek,
b) Öğrenci temsilcileri seçimlerini bu yönerge esaslarına ve ilgili mevzuata uygun olarak düzenlemek, yürütülmesini sağlamak,
c) Öğrenci Konseyi Başkanı ve diğer organların seçimlerine yapılacak itirazları inceleyip karara bağlamak,
d) Seçim sonuçlarını tutanaklar halinde Rektörlük makamına sunmak.
Öğrenci konseyi organları
Madde 15
— Öğrenci Konseyi Organları, "Bölüm, Program, Anabilim Dalı, Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcisi", "Bölüm, Program, Anabilim Dalı, Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcileri Kurulu", "Fakülte, Yüksekokul, Konservatuvar, Meslek Yüksekokulu, Enstitü Öğrenci Temsilcisi", "Öğrenci Konseyi Genel Kurulu", "Öğrenci Konseyi Kurultayı Divan Kurulu", "Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu", "Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulu" ve "Öğrenci Konseyi Başkanı"ndan oluşur. Yapılanma Ek-1 dedir.
Bölüm, program, anabilim dalı, anasanat dalı öğrenci temsilci seçimi
Madde 16
— Bölüm, Program, Anabilim Dalı, Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcisi,
a) Fakülte, yüksekokul veya konservatuvarlarındaki her bir bölüm,
b) Meslek yüksekokullarındaki her bir program,
c) Enstitülerindeki her bir anabilim dalı, anasanat dalı,
d) Bölümlerindeki program, anabilim dalı, anasanat dalına öğrenci alınan fakülte, yüksekokul veya konservatuvarlarda ise, her bir program, anabilim dalı, anasanat dalı öğrencilerince, kendi aralarından, seçime katılanların salt çoğunluğuyla ve bir yıl için seçilir. Bir temsilci en fazla üst üste iki dönem görev yapabilir.
Bölüm, program, anabilim dalı, anasanat dalı öğrenci temsilcilikleri seçimlerinde, seçimin yapılabilmesi için birinci tur seçimlerde seçimin yapıldığı bölüm, program, anabilim dalı, anasanat dalına kayıtlı öğrencilerin (varsa ikinci öğretim ve zorunlu hazırlık sınıfı öğrencileri dahil) en az %60’ ının, ikinci turda ise en az %50’sinin seçime katılması şarttır. İlk iki turda seçim yapılamaz ise üçüncü turda katılma şartı aranmaz. Seçime katılma hazirun listesindeki imzalara göre belirlenir.
Bölüm, Program, Anabilim Dalı, Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcisinin seçilme niteliklerini kaybetmesi ya da herhangi bir nedenle süresi bitmeden önce görevinden ayrılması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere, ilgili bölüm, program, anabilim dalı, anasanat dalında bir ay içerisinde aynı usülle yeni bir temsilci seçilir.
Öğrenci temsilcisinin görevleri
Madde 17
— Bölüm, Program, Anabilim Dalı, Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcisinin görevleri şunlardır:
a) Temsil ettiği bölüm, program, anabilim dalı, anasanat dalında Öğrenci Konseyi çalışmalarını yürütmek,
b) Öğrenci Konseyi organlarının aldığı kararları temsil ettiği birimde duyurmak ve uygulamalarını izlemek,
c) Fakülte, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu veya enstitülerin bölüm, program, anabilim dalı, anasanat dalı öğrenci temsilcileri kurulu toplantılarına katılmak ve bu toplantılarda kendi bölüm, program, anabilim dalı, anasanat dalı öğrencilerini temsil etmek,
d) Temsil ettiği bölüm, program, anabilim dalı, anasanat dalındaki öğrenci sorunlarını belirlemek ve bunların çözümü için Öğrenci Konseyinin ve Rektörlüğün, ilgili yönetim organlarına iletmek,
e) Kendi bölüm, program, anabilim dalı, anasanat dalı öğrencilerini, öğrenci etkinliklerinde temsil etmek,
f) Temsil ettiği bölüm, program, anabilim dalı, anasanat dalındaki öğrencilerle bu birimlerin yönetim organları arasında iletişimi geliştirmek,
g) Temsil ettiği bölüm, program, anabilim dalı, anasanat dalındaki öğrenci etkinliklerini koordine etmek,
h) Öğrencilerle ilgili konuların görüşülmesi sırasında temsil ettiği bölüm, program, anabilim dalı, anasanat dalının akademik toplantılarına katılmak.
Öğrenci temsilcileri kurulu
Madde 18
— Bölüm, Program, Anabilim Dalı, Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcileri Kurulu,
a) Fakülte, yüksekokul veya konservatuvarlarında bölüm,
b) Meslek yüksekokullarında program,
c) Enstitülerinde anabilim dalı, anasanat dalı,
d) Bölümlerindeki program, anabilim dalı, anasanat dalına öğrenci alınan fakülte, yüksekokul veya konservatuvarlarında ise, program, anabilim dalı, anasanat dalı, öğrenci temsilcilerinden oluşur ve yükseköğretim kurumunun ilgili akademik birimlerinde Öğrenci Konseyi çalışmalarını yürütür. Bölüm, Program, Anabilim Dalı, Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcileri Kurulu, Öğrenci Konseyi Genel Kurulu ve Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.
Bölüm, Program, Anabilim Dalı, Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcileri Kurulu, ilgili Fakülte, Yüksekokul, Konservatuvar, Meslek Yüksekokulu veya Enstitü Öğrenci Temsilcisinin başkanlığında ayda en az bir defa toplanır. Toplantı gündemi, yeri ve tarihi en az yedi gün önce kurul başkanı tarafından öğrenci temsilcilerine duyurulur. Kurulun toplanabilmesi için temsilci üye sayısının salt çoğunluğunun katılımı, karar alabilmesi için de yapılacak açık oylamada katılanların salt çoğunluğunun oyu gereklidir. Oyların eşitliği durumunda başkanın oyu belirleyicidir.
Öğrenci temsilcileri kurulunun görevleri
Madde 19
— Bölüm, Program, Anabilim Dalı, Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcileri Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Öğrenci Konseyi’nin aldığı kararların, temsilcilerce birimlerinde duyurulması için çalışmalar yapmak ve uygulamalarını izlemek,
b) Bölüm, program, anabilim dalı, anasanat dallarının sorunlarını tartışmak ve karara bağlamak,
c) Bulundukları fakülte, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu ve enstitülerde ortak öğrenci etkinlikleri oluşturmak ve koordine etmek,
d) Bölüm, program, anabilim dalı, anasanat dalları öğrencileri arasında iletişimi geliştirmek için çalışmalar yapmak,
e) Bölüm, program, anabilim dalı, anasanat dalları öğrencileri ile ilgili birimlerin akademik ve yönetim organları arasındaki iletişimi geliştirmek için çalışmalar yapmak,
f) Çalışmaları ile ilgili raporlar hazırlamak ve arşiv oluşturmak.
Fakülte, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu, enstitü öğrenci temsilcisi seçimi
Madde 20
— Fakülte, Yüksekokul, Konservatuvar, Meslek Yüksekokulu, Enstitü Öğrenci Temsilcisi,
a) Fakülte, yüksekokul veya konservatuvarlarındaki bölüm,
b) Meslek yüksekokullarındaki program,
c) Enstitülerindeki anabilim dalı, anasanat dalı,
d) Bölümlerindeki program, anabilim dalı, anasanat dalına öğrenci alınan fakülte, yüksekokul veya konservatuvarlarda ise, program, anabilim dalı, anasanat dalı öğrenci temsilcilerince, kendi aralarından, seçime katılanların salt çoğunluğuyla ve bir yıl için seçilir. Sadece bir bölüm, program, anabilim dalı, anasanat dalı bulunan fakülte, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu veya enstitülerde, var olan Bölüm, Program, Anabilim Dalı veya Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcisi, söz konusu fakülte, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu veya enstitünün temsilcisi olarak görev yapar. Bir temsilci en fazla üst üste iki dönem görev yapabilir.
Fakülte, Yüksekokul, Konservatuvar, Meslek Yüksekokulu, Enstitü Öğrenci Temsilcisinin seçilme niteliklerini kaybetmesi ya da herhangi bir nedenle süresi bitmeden önce görevinden ayrılması halinde, kalan süreyi tamamlamak üzere, yükseköğretim kurumunun ilgili fakülte, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu veya enstitüsünde bir ay içerisinde aynı usülle yeni bir temsilci seçilir. Yeni temsilci seçilinceye kadar, fakülte, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu veya enstitü öğrenci temsilciliğine, yükseköğretim kurumunun ilgili fakülte yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu veya enstitüsündeki Bölüm, Program, Anabilim Dalı, Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcileri Kurulu üyelerinin kendi aralarından seçeceği bir üye vekâlet eder.
Öğrenci temsilcisinin görevleri
Madde 21
— Fakülte, Yüksekokul, Konservatuvar, Meslek Yüksekokulu, Enstitü Öğrenci Temsilcisinin görevleri şunlardır:
a) Temsil ettiği fakülte, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu veya enstitüde Öğrenci Konseyi çalışmalarını yürütmek,
b) Öğrenci Konseyi organlarının aldığı kararları, temsil ettiği fakülte, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu veya enstitüde duyurmak ve uygulamaları izlemek,
c) Temsil ettiği fakülte, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu veya enstitüde öğrenci sorunlarını belirlemek ve bunların çözümü için Öğrenci Konseyi’nin ve yüksek-öğretim kurumunun ilgili yönetim organlarına iletmek,
d) Bulunduğu fakülte, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu veya enstitünün öğrencilerini, öğrenci etkinliklerinde temsil etmek,
e) Temsil ettiği fakülte, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu veya enstitüde öğrenci etkinliklerini koordine etmek,
f) Temsil ettiği fakülte, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu veya enstitüdeki Bölüm, Program, Anabilim Dalı, Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcileri Kurulu toplantılarına başkanlık etmek ve kurulda alınan kararları yükseköğretim kurumunun ilgili yönetim organlarına iletmek,
g) Öğrencilerle ilgili konuların görüşülmesi sırasında, temsil ettiği fakülte, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu veya enstitünün yönetim kurulu ve akademik kurul toplantılarına oy hakkı olmaksızın katılmak.
Öğrenci konseyi genel kurulu
Madde 22
— Öğrenci Konseyi Genel Kurulu, fakülte, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu ve enstitülerinin öğrenci temsilcilerinden oluşur ve Öğrenci Konseyinde en yüksek karar organıdır.
Öğrenci Konseyi Genel Kurulunun toplanabilmesi için üyelerinin salt çoğunluğunun toplantıya katılması gerekir.
Öğrenci Konseyi Genel Kurulu, her yıl en az bir kere ve birincisi Kasım ayında olmak üzere "Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğrenci Konseyi Kurultayı" adıyla olağan olarak toplanır ve Öğrenci Konseyi organlarını oluşturur.
Öğrenci Konseyi Kurultayı ve gündemi, Öğrenci Konseyi Başkanı tarafından en az onbeş gün önce üyelere yazılı olarak bildirilir. Yapılan duyuru üzerine bu Yönergede belirtilen toplantı yeter sayısı sağlanamadığı takdirde duyuru işlemi aynı şekilde tekrarlanır.
Öğrenci Konseyi Genel Kurulunda organların oluşturulması kararları, toplantıya katılanların salt çoğunluğu, gizli oylama ve açık sayım ile; bunların dışındaki kararlar, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ve açık oylama ile alınır.
Öğrenci Konseyi Genel Kurulu, Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulunun kararı veya Genel Kurul üyelerinin 1/4 ' ünün yazılı başvurusu üzerine Yönetim Kurulu tarafından olağanüstü toplantıya çağrılabilir. Bu durumlarda Genel Kurul toplantısı en geç onbeş gün içerisinde gerçekleştirilir. Öğrenci Konseyinin olağanüstü yapılan Genel Kurul toplantılarını ve gündemini Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu belirler ve yürütür.
Öğrenci konseyi genel kurulunun görevleri
Madde 23
— Öğrenci Konseyi Genel Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Öğrenci Konseyi Başkanını seçmek,
b) Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu üyelerini seçmek,
c) Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulu üyelerini seçmek,
d) Öğrenci Konseyinin ve Karadeniz Teknik Üniversitesi öğrencilerinin sorunlarını tartışmak ve karara bağlamak,
e) Öğrenci Konseyinin dönem hedeflerini belirlemek.
Öğrenci konseyi kurultayı divan kurulu
Madde 24
— Öğrenci Konseyi Kurultayı Divan Kurulu, her yıl olağan olarak Kasım ayında düzenlenen Öğrenci Konseyi Kurultayında Öğrenci Konseyi Genel Kurulu üyelerinin, üyelerini, kendi aralarından, seçime katılanların salt çoğunluğuyla seçtiği bir başkan ve iki başkan yardımcısından oluşur. Divan Kurulu üyeleri, Öğrenci Konseyi Yönetim ve Denetleme Kurulu seçimlerinde aday olamazlar.
Öğrenci konseyi kurultayı divan kurulunun görevleri
Madde 25
— Öğrenci Konseyi Divan Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Öğrenci Konseyi Kurultayı’nda gündemi yürütmek,
b) Öğrenci Konseyi başkanlığı ile Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeliği seçimlerine aday olacaklar için ayrı ayrı seçim pusulası hazırlamak,
c) Öğrenci Konseyi başkanlığı ile Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeliği seçimlerinin gizli oylama ve açık sayım ile gerçekleştirilmesini sağlamak,
d) Öğrenci Konseyi başkanlığı ile Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeliği seçimlerinin oylama sonuçlarını ve seçilenleri, Öğrenci Konseyi Kurultayında ilan etmek. Kurultayı, yeni seçilen Öğrenci Konseyi Başkanının konuşması ile kapatıp, kapanış bildirgesini hazırlayarak Üniversite Seçim Kuruluna sunmak.
Öğrenci konseyi yönetim kurulu
Madde 26
— Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu, Öğrenci Konseyi Genel Kurulu üyelerinin, üyelerini, kendi aralarından, seçime katılanların salt çoğunluğuyla ve bir yıl için seçtiği; başkan, başkan yardımcısı, genel sekreter, sayman, halkla ilişkiler ve bilişim sorumlusu, dış ilişkiler sorumlusu, çalışma grupları sorumlusu, eğitim sorumlusu ve sağlık, spor ve kültür sorumlusu olmak üzere toplam dokuz öğrenciden; Öğrenci Konseyi Genel Kurulu’nda bu sayıyı oluşturacak yeterli temsilci olmaması durumunda başkan, genel sekreter, sayman, eğitim sorumlusu ve sağlık, spor ve kültür sorumlusu olmak üzere beş öğrenciden oluşur. Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu, Öğrenci Konseyi Genel Kurulu’na karşı sorumludur.
Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu, Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu Başkanının yönetiminde ayda en az bir kez toplanır. Kurulun toplantı gündemi, yeri ve tarihi en az yedi gün önce başkan tarafından Yönetim Kurulu üyelerine duyurulur. Kurulun toplanabilmesi için kurul üye sayısının salt çoğunluğunun katılımı, karar alabilmesi için de yapılacak açık oylamada katılanların salt çoğunluğunun oyu gereklidir. Başkanın toplantılara katılamadığı durumlarda başkan yardımcısı, başkan yardımcısının olmadığı hallerde başkanın belirleyeceği bir Yönetim Kurulu üyesi bu görevi yürütür ve oy kullanabilir. Oylarda eşitlik durumunda başkanın oyu, başkanın olmadığı toplantılarda bu görevi yürüten başkan yardımcısı veya Yönetim Kurulu üyesinin oyu belirleyicidir.
Öğrenci konseyi yönetim kurulunun görevleri
Madde 27
— Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Öğrenci Konseyi Genel Kurulunun aldığı kararların uygulanmasını sağlamak,
b) Karadeniz Teknik Üniversitesi öğrencilerinin sorunlarını belirlemek, görüş ve düşüncelerini üniversitenin ilgili yönetim organlarına iletmek,
c) Sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yaparak, toplumsal duyarlılık projeleri geliştirmek ve bu projelere üniversite içerisinde öğrenci katılımını teşvik etmek,
d) Ulusal ve uluslararası "Eğitim ve Gençlik Programları"na öğrenci katılımına yönelik çalışmalar yapmak,
e) Ulusal ve uluslararası öğrenci birlikleri ve organizasyonları ile ilişkileri geliştirmek,
f) Yemek, ulaşım, barınma, kafeterya, kulüp, burs, eğitim, sanat, kültür ve spor alanlarında çalışma grupları oluşturmak ve bunların işlerliğini sağlamak,
g) Çalışmaları hakkında Öğrenci Konseyi Genel Kurulu üyelerini bilgilendirmek,
h) Ulusal Öğrenci Konseyinin kararlarını üniversite bünyesinde duyurmak ve izlemek,
i) Gerçekleştirilen çalışmaların raporlarını hazırlamak ve arşiv oluşturmak.
Öğrenci konseyi denetleme kurulu
Madde 28
— Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulu, Öğrenci Konseyi Genel Kurulu tarafından, görev süresi bitmekte olan ve öğrenciliği en az bir yıl daha devam edecek olan Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu
üyeleri arasından, yeterli Yönetim Kurulu üyesi olmaması durumunda, aynı şartlarda, Genel Kurul üyeleri arasından, seçime katılanların, salt çoğunluğuyla ve bir yıl için seçilir. Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulu, bir başkan ve iki üyeden oluşur.
Madde 29
— Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulunun bu yönergeye ve Öğrenci Konseyi Genel Kurulu kararlarına göre çalışıp çalışmadığını denetlemek,
b) Yaptığı çalışmalar hakkında rektörlüğü ve Öğrenci Konseyi Genel Kurulunu bilgilendirmek.
Öğrenci konseyi başkanı
Madde 30
— Öğrenci Konseyi Başkanı, Öğrenci Konseyi Genel Kurulu tarafından, kurul üyeleri arasından, seçime katılanların salt çoğunluğuyla ve bir yıl için seçilir. Bir başkan en fazla üst üste iki dönem görev yapabilir.
Konsey Başkanının seçilme niteliklerini kaybetmesi veya herhangi bir nedenle süresi bitmeden önce görevinden ayrılması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usülle bir ay içinde yeni bir başkan seçilir. Yeni başkan seçilinceye kadar Öğrenci Konseyi Başkanlığına Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu üyelerinin kendi aralarından seçeceği bir üye vekâlet eder.
Öğrenci konseyi başkanının görevleri
Madde 31
— Öğrenci Konseyi Başkanının görevleri şunlardır:
a) Karadeniz Teknik Üniversitesi öğrencilerini ulusal ve uluslararası öğrenci etkinliklerinde temsil etmek,
b) Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu toplantılarının gündemini belirlemek ve bu toplantılara başkanlık yapmak,
c) Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulunca alınan kararların duyurulmasını sağlamak ve uygulanmasını izlemek,
d) Görev süresi bitiminde bir yıllık faaliyet raporunu bir sonraki Öğrenci Konseyi Kurultayında sunmak,
e) Öğrenciler ile ilgili konuların görüşülmesi sırasında, Karadeniz Teknik Üniversitesi senato ve yönetim kurulu toplantılarına oy hakkı olmaksızın katılmak.
Başkanın katılamadığı durumlarda, başkan yardımcısı veya başkanın belirleyeceği bir yönetim kurulu üyesi toplantılara katılır.
Öğrenci konseylerinde görev yapan öğrencilerin harcırah giderlerinin karşılanması
Madde 32
— Ulusal Öğrenci Konseyi ve Öğrenci Konseyleri organlarında görev yapan başkan ve diğer öğrenci temsilcilerinin, bu Yönerge esasları doğrultusunda yurt içi; bütçe olanakları ölçüsünde de yurt dışı görevlendirilmeleri, rektörlükçe yapılır. Harcırahları, varsa katılım ücretleri ilgili "Yükseköğretim Kurumu Öğrenci Sosyal Hizmetler Bütçesi"nden karşılanır.
Öğrenci konseylerinin çalışmalarının koordinasyonu ve yürütülmesi
Madde 34
— Öğrenci konseyi çalışmalarını, ilgili yükseköğretim kurumu ile koordine etmek ve gerektiğinde ilgili kurumların onayını almak suretiyle T.C. Anayasasına ve yürürlükteki diğer mevzuata uygun olarak yürütmek zorundadır.
Öğrenci temsilciliklerinin ve organlardaki görevlerin süresi
Madde 35
—Öğrenci Konseyinin tüm organlarındaki öğrenci temsilciliklerinin ve görevlerinin süresi bir yıldır.
Öğrenci temsilciliği görevinin sona ermesi
Madde 36
— Mezuniyet veya başka bir nedenle yükseköğretim kurumundan ilişiği kesilen ya da 13/1/ 1985 tarihli ve 18634 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre, haklarında uzaklaştırma veya çıkarma cezası kesinleşen Öğrenci Konseyi temsilcilerinin, öğrenci temsilciliği, üyeliği ve buna bağlı tüm görevleri sona erer.
Öğrenci konseylerine oda, araç ve gereç tahsisi
Madde 37
— Öğrenci Konseyi’ne, bu Yönergede yer alan görevleri gerçekleştirmek amacıyla rektörlük tarafından, kurum içinde uygun görülen bir oda tahsis edilir ve çalışmaları için gerekli araç ve gereç sağlanır.
Yürürlük
Madde 38
— Bu Yönerge hükümleri 2005-2006 eğitim-öğretim yılından itibaren uygulanır.
Yürütme
Madde 39
— Bu Yönerge hükümlerini Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.