Tarihi menbalar da Osmanlı padişahlarının astığı astık, kestiği kestik şeklinde lanse edilse de hakikatin hiçte böyle olmadığı aşikârdır. Çünkü otuzaltı Osmanlı padişahının ondört’ü tahtan kendi isteği olmadan indirilmiştir.

Osmanlı padişahlarının çeşitli meziyetleri vardır. Örnek mi? III. Ahmet çok iyi bir hattattı. III. Selim çok iyi bir Müzisyen. IV. Mehmet çok iyi bir Avcı. IV. Murat çok iyi bir Sporcu. V.Murat çok iyi bir piyanist, II. Abdulhamid çok iyi bir marangozdu.

Fatih Sultan Mehmet 29 Mayıs 1453 te İstanbul’u fethettiğinde Kostantiniyye ismi uzun zaman kullanıldığı varittir. Bunun dışında İstanbul’un bilinen eski isimleri Stinpoli, İstinbol, İslambol, Asitane, Darü’s-Saadet, Der Aliye(yüce ev) Darü’l-Hilafetü’l-Aliyye, Der-i Saadet, gibi isimlerde kullanılmıştır.

Osmanlıda 1718 Pasarofça Antlaşmasından başlayıp1730 Patrona Halil isyanına kadar devam eden sürece Lale Devri denilmiştir. “Lale Devri” ismi tarihçi Ahmet Refik(Altınay soyadını taşır ) ve Yahya kemalin 1910 lar da icat ettiği bir değerlendirmedir. vede tutmuştur.


1730 da çıkan patrona Halil isyanının elebaşı olan Halil “tellak” mıydı “Tellal” mıydı? Patrona Arnavut asıllıdır. istanbula ilk geldiğinde hamam tellaklığı yapmıştır. Ama sonraları kapalı çarşıda vergi kaçaklarına tedbir olarak ihdas edilen, üretici ile parakendici arasındaki pazarlıklara katılan ve buradan komisyon alan, aldığı komisyonu da devletle bölüşen “Tellallık” ile görevlendirilmiştir. Patrona Halil’in aslı görevi bu idi.


Mustafa kemal ölmeden önce en son üç kaşık elma suyu içmiştir. En son dediği söz ise “Aleykümselâm” olmuştur. Ölmeden önce Enginar istemiş. Ama yemek nasip olmamıştır.


Dünyayı ikinci Dünya savaşına sürükleyen Hitler I.Dünya savaşına onbaşı rütbesiyle katılmış, bugünkü Kadıköy sınırları içinde bulunan Haydar paşa Garı inşaatında çalışmıştı. Öğrencilik yıllarında derslerinde başarısızdı, ama buna mukabil resim sanatında son derce mahir olan Nev i şahsına münhasır bir kişiydi. Hatta belli bir dönem hayatını sattığı resimlerle idame ettirmiştir. Eşcinsel olduğu yönünde değişik faraziyeler varittir. Buna en büyük delil ise partisinde birçok eşcinselin bulunması bir nişane olarak gösterilir.


Türklerin müslümanlaşması7.yy da başlayıp 10.yüzyıla kadar devam etmektedir.Bu süreç içerisinde 751 yılındaki Talas savaşının gerçekten özel bir yeri vardır.Resmi tarihe baktığımız da Araplarla Çinliler arasındaki bu savaşta Türkler Arapların tarafını tutmuştur. Böylece Araplar savaşı kazanmıştır. Oysa tarihsel realiteler farklıdır. Çünkü Talas savaşı esnasında hem Araplar safında Hem de Çinliler safında savaşan Türkleri görmekteyiz. Türklerin büyük kitleler halinde İslamiyeti kabul etmesi Selçuk Bey zamanında vuku bulmuştur. Bazı tarihi menbalalar biraz abartılı olsa bile 100 bin çadırlık bir kitlenin islamiyeti kabul ettiğinden bahsetmektedir. Burada bir parantez daha açmak istiyorum. İlk Müslüman Türk devleti karahanlılar olarak gösterilse de aslında Müslümanlığı ilk kabul eden Türk devleti Bulgarlardır. Peki, neden tarihi menbaalar karahanlıları işaret eder. Bulgarların İslamiyeti kabul etmesi kitlesel bir hareket olmadığı için tarihi kaynaklar karahanlıları kabul eder..

Tarihimizle ilgili bilinmeyen bir başka gerçek ise Osmanlı borçlarıdır. Bu borçlar yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte Osmanlı imparatorluğu toprakları üzerinde yaşayan diğer bazı ülkeler arasında üleştirilmiştir. Türkiye: 84,597,000 Yunanistan:11,054,000 ırak:6,776,000 Filistin:3,284,000 hicaz:1,499,000 yemen:1,182,000 Ürdün:733,000 İtalya 243,000 S.Arabistan:129,000 Suriye Lübnan:11,108,000 Osmanlı borçlarını Türkiye 1954 yılına kadar ödemiştir. Fakat saydığımız ülkeler arasında yer alan Yunanistan, Arabistan, ,yemen hiçbir borç ödemesinde bulunmamıştır. Biz Osmanlı borçlarını ödeyerek aslında De Facto Osmanlı devletinin devamı olduğunu kabul etmişizdir.